jul 01

Derde deel boekenserie Hervormde Gemeente Nw-Lekkerland

Aan de leden van de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland en andere belangstellenden.

Bij voldoende belangstelling verschijnt er een derde (en laatste) deel in een serie over de hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland. Het eerste deel ‘Gods akkerwerk, Gods gebouw’ beschrijft 400 jaar geschiedenis van onze gemeente. Het tweede deel ‘1979-2018 veertig jaar kerkbodeberichten’ is een weergave van 40 jaar pastoraat in onze gemeente. In dit derde deel -‘De deur van het Woord geopend’- komt de kern van het gemeente zijn aan bod: 4 jaar prediking in onze gemeente. De titel is ontleend aan Kol. 4:3.

Onder andere in de jaren 2005-2006 en 2018-2019 heb ik ‘geschreven’ tijdens de preken. Daarmee heb ik van vier jaar -met hier en daar een klein hiaat- preekaantekeningen. Deze preekaantekeningen heb ik verwerkt tot korte stukjes. Deze stukjes vormen de inhoud van het boek. Ik heb het boek zodanig vorm gegeven dat het gebruikt kan worden als dagboek. In totaal zijn het 390 stukjes: 365 voor de dagen van het jaar en nog 25 extra. In het boek zijn dus 390 preken verwerkt. Nadrukkelijk wil ik stellen dat elk stukje een summiere weergave is van een preek, op basis van míjn aantekeningen. Wel steeds met de bedoeling om recht te doen aan het thema: vier jaar prediking in onze gemeente. In het boek zijn alleen data genoemd, dus niet de dagen van de week. Hiermee is het in ieder willekeurig jaar en op elk moment te gebruiken. Wel is bij de indeling rekening gehouden met het kerkelijk jaar 2021. Met registers van voorgangers en preekteksten is gemakkelijk te vinden bij welke data stukjes zijn van een bepaalde voorganger of tekst. Het boek kan zo ook gebruikt worden als naslagwerk of voor Bijbelstudie. Op de achterkant van deze brief vindt u een voorbeeld van een stukje. Met deze brief wil ik peilen of er voldoende belangstelling is om te komen tot een uitgave. Het formaat is zoals Open vensters. De prijs zal ongeveer € 15 zijn. De oplage moet minimaal 50 zijn. Anders gaat het niet door. Bij voldoende belangstelling zal het boek dit najaar beschikbaar zijn.

Een gemeentelid heeft een ‘maand’ van het boek meegelezen. Hij verwoordde zijn bevinding als volgt: Ik dacht eerst dat het “oud brood” zou zijn, maar daar kom ik van terug. De stukken zijn fris, en bij lezing eigenlijk weer als nieuw. Ze hebben veel inhoud. Je realiseert je dat inderdaad preken eraan ten grondslag liggen. Wat de preken vertolkten, vertolken ook de stukjes. Het geeft je een gevoel van de rijkdom van de Verkondiging in de gemeente. Je staat dankbaar en verwonderd tegenover de Heere. U kunt uw eventuele belangstelling tot 18 juli kenbaar maken per email: molenaar.j@solcon.nl (voorkeur), of met onderstaand strookje naar J. Molenaar, Adr. Heynisstraat 11, 2957AA Nieuw-Lekkerland, of telefonisch 0184-681970.

Met vriendelijke groet, Jo Molenaar (3 juli 2020)

Naam …………………………

Adres…………………………………

Tel…………………………… Email……………………………………………………………

heeft belangstelling voor …. exempla(a)r(en) van het eventueel te verschijnen boek over 4 jaar prediking in de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland. (inleveren uiterlijk 18 juli)

Onderstaand een stukje uit het boek:

4 januari

Ds. J.R. Volk, 31 juli 2005 Lezen Kol. 1:1-8 Tekst Kol. 1:1-8 Zingen psalm 62:5 Thema: Relatie met Christus. Welk doel heeft Paulus met het schrijven van deze brief aan de gemeente te Kolosse? De jonge gemeente is onzeker en angstig. Wat een blijdschap was er toen ze het Evangelie van de verlossing door het bloed van Christus gelovig hadden aangenomen. Maar al vrij snel kwam er beïnvloeding door anderen. Die leerden dat de verzoening door Christus alléén niet voldoende was. Dat gaat zomaar niet. Er moesten diverse dingen bij. Er dreigt verwarring. Daarom schrijft Paulus deze brief vanuit de gevangenis te Rome. De gemeente is niet door hemzelf gesticht, maar door Épafras, een bekeerling van Paulus en nu zijn mededienstknecht. Maar dat weerhoudt Paulus er niet van om zich verantwoordelijk te weten voor en betrokken bij deze gemeente in nood. Hoe gaat hij nu deze gemeente onderwijzen? Hij gaat ze niet een aktieprogramma voorhouden. Probeer dit eens, of doe dat eens. Nee, hij gaat hen de volkomenheid en de heerlijkheid van Christus voorhouden. En dat onderstreept hij vanuit het Evangelie. Zo wil hij wegnemen wat het zicht op Christus belemmert. Alleen een helder zicht op wat ze in Christus hebben kan de onzekerheid en de verwarring wegnemen. Paulus begint de brief met zichzelf te legitimeren. Hij is niet zomaar iemand, die zomaar iets zegt. Hij is een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Dus hij schrijft met volmacht van Zijn Zender. Hij schrijft ook voor wie de brief in eerste instantie bedoeld is. En daarbij steekt hij hen meteen een hart onder de riem. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus, die te Kolosse zijn. Dat is dus hun identiteit: in Christus. Dát bindt hen samen. Laat je niet uit elkaar drijven door allerlei wind van leer. Je bent in Christus, blijf ook in Hem. Hoe weet Paulus dat de Kolossenzen heiligen en gelovigen in Christus zijn? Hij is waarschijnlijk nog nooit in die gemeente geweest. Dat blijkt Paulus uit wat hij over hen gehoord heeft. Het blíjkt dus. Het komt openbaar en het wordt doorverteld. Wat is dat dan? Ik heb gehoord van uw geloof, zegt Paulus. Dat stille werk van de Heilige Geest in jullie hart. Dat je ziet en gelooft dat de Heere Jezus ook voor jullie gestorven is. Die vrede en die blijdschap die dat geeft. Maar dan komt het er ook uit. Je mag ervan getuigen en anderen wijzen op Jezus. En ik heb gehoord van uw liefde. Dat jullie jezelf geven voor anderen. Dat is vrucht van Christus’ liefde voor ons. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Ook dat werkt de Geest. Die liefde is zo belangrijk omdat het zo wervend is voor de Kerk. Woorden wekken, maar dáden van liefde trekken. Ook heb ik gehoord van jullie hoop. Dat jullie uitzien naar de volkomenheid in de relatie met Christus. De hoop geeft een toekomstgericht leven, uitziend naar de volle openbaring van Christus in de volkomen relatie met Hem. De hoop is een klimplant, groeit altijd naar omhoog. Hoe kwamen de Kolossenzen zover? Door het Woord der Waarheid, het betrouwbare Evangelie. En dat is nog steeds zo. Dat Evangelie zendt de Heere in Zijn liefde en welbehagen. Het is om klein onder te worden. En dat Woord werkt vruchten. Geloof, liefde en hoop. Vruchten uit Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Heb daarom grote verwachting van de bediening van het Woord en van de groeikracht die daaruit meekomt.