Vrouwenstudiekring Rondom het Woord

Wij zijn een vrouwenstudiekring met ongeveer 50 leden. De studiekring is opgericht op 13 januari 1969 en zij heeft de Heilige Schrift als grondslag. Gedurende het winterseizoen (van september t/m maart) komen  we één keer in de 14 dagen in het onderkomen bij elkaar.

We beginnen de avond om 20.00 uur en rond 21.45 uur wordt de avond afgesloten.  Een van de leden maakt een inleiding van een gedeelte uit de Bijbel, meestal is dit vervolg stof. Wij gebruiken voor onze Bijbelstudies de Hervormde Vrouw. Daarna bespreken we in kleine groepjes enkele vragen.

Ook actuele onderwerpen en inhoud van boeken kunnen in het licht van de Bijbel aan de orde komen. Iedereen die zich aanmeldt als lid wordt automatisch geabonneerd op de ‘Hervormde Vrouw’. Informatie over de eerst volgende avond worden vermeld in de kerkbode.

De kerstavond en de Paasviering vullen we aan de hand van een liturgie en met de jaarvergadering nodigen we een spreker uit. Half december pakken we met elkaar kerstattenties in voor de gemeenteleden ouder dan 70 jaar, zieken, gehandicapten, weduwen en weduwnaars. Deze bakjes bezorgen we als leden van de studiekring bij de mensen thuis.

Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan eens vrijblijvend kijken op een van onze avonden. Iedereen, zowel jong als oud, is van harte welkom!

Lees meer

Meisjesclub Ruth

In het winterseizoen, zo ongeveer van september tot maart, komen we als club elke woensdagavond bij elkaar in Onder de Wiek. Deze club is bedoeld voor meisjes uit groep 8, de 1e en 2e klas. We beginnen de avond om 19.30 uur en sluiten deze om 21.00 uur af.

Voor de pauze denken we met elkaar na over een stukje uit de Bijbel, vervolgens praten we in groepjes hierover door aan de hand van een Bijbelstudieboekje. Na de pauze is er ruimte voor een ontspannende activiteit. Dit kan van alles zijn; zoals iets creatiefs, het doen van een spel of bijv. een high tea.

Om het jaar gaan we als club met elkaar op kamp. We vertrekken de woensdag voor Hemelvaartsdag, blijven 3 nachten en gaan de zaterdag daarna weer naar huis. Ook tijdens dit kamp houden we gezamenlijke Bijbelstudies en doen we allerlei leuke dingen. Het jaar dat er geen kamp is, gaan we met elkaar een gezellig dagje uit.

Alle meisjes van groep 8 tot en met de 2e klas zijn heel hartelijk welkom op onze club! Je mag ook altijd een vriendin van deze leeftijd meenemen. Het is fijn om samen met Gods Woord en ook op een ontspannende manier met elkaar bezig te zijn.

En met al die meiden bij elkaar wordt er natuurlijk héél wat gekletst en gelachen 😉

https://photos.app.goo.gl/MCT2CZz71wHDYjBm9

Lees meer

Zondagsschool Samuël

Onze Zondagsschool  is opgericht op 1 juni 1919. Wat een trouw van de HEERE God, dat er sinds die tijd bijna iedere zondag, het evangelie aan kinderen verteld mag worden. Centraal staat dan ook de Bijbel vertelling. We besteden aandacht aan de verwerking, d.m.v. zingen, puzzeltje, kleurplaatje etc. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Net als op de basisschool, hebben we  groepen 1 t/m 7.

Kinderen krijgen ieder seizoen een roosterboekje, (uitgave van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op G.G. te Nijkerk). Daarin staat een Bijbeltekst en Psalm die ze moeten leren. Ze verdienen er ook punten mee. Iedere groep heeft een eigen beloning; legpuzzel, boekje met verhaal, of zelfs een leesboek. Uiteraard houden we rekening met het niveau van het kind. Groep 1 t/m 5 zit in OdW. Groep 6 en 7 in het Onderkomen en de kerk. De middag begint om 14.30 uur, en duurt een uur. Hartelijk welkom!

De leiding van ZS Samuël

Lees meer

JV de Heere is mijn Banier

Hallo allemaal,

De JV 16+ van onze gemeente bestaat uit een groep van rond de vijftig jongeren die om de twee weken op zondagavond na de dienst bij elkaar komen. Samen met de leiding bespreken we dan thema’s uit de Bijbel, voeren we serieuze gesprekken en hebben we het gewoon gezellig met elkaar.

De activiteitencommissie organiseert over het jaar verspreid een aantal activiteiten, het JV weekend vormt elk jaar weer een hoogtepunt. We vinden het fijn als je ook wilt komen om met ons mee te doen. We starten het seizoen met een strandwandeling op D.V. vrijdag 7 september, we verzamelen om half zeven ’s avond bij het Onderkomen, neem gerust vrienden en vriendinnen mee. Voor vervoer wordt gezorgd.

Wees welkom!

Lees meer

 

Studentenkring

De studentenkring is in oktober 2014, op initiatief van de kerkenraad, gestart met als officieel doel:

‘HBO- en WO-studenten in de eigen gemeente de gelegenheid bieden om met elkaar over bepaalde onderwerpen door te praten en samen in Schrift en belijdenis te zoeken naar antwoorden op vragen die er leven’.

Inmiddels draait de kring voor het derde seizoen.

In het eerste seizoen is een aantal actuele onderwerpen aan de orde geweest: de Islam, de Bijbel en het lijden, en de Bijbel en twijfel. In het tweede jaar hebben we met elkaar het boekje God en het lijden van C.S. Lewis besproken. Dit jaar behandelen we het boekje Een leeskamer in het Grote Huis van dr. E. Mackay. Hierin staan belangrijke teksten uit de christelijke traditie, gegroepeerd rond een aantal periodes in de geschiedenis. Per keer bespreken we een tweetal teksten uit verschillende periodes. Ook willen we later in het jaar nog aandacht besteden aan een boekje van prof. Schuurman, met als titel Tegendraads nadenken over techniek.

We vergaderen gemiddeld zo’n vijf keer per collegejaar, op een vrijdagavond (van 20.00 u. tot ongeveer 21.30 u.). Plaats van handeling is Meerkoet 22. Als je net bent gaan studeren, maar ook als je al enige ervaring hebt opgedaan in de studentenwereld ben je op deze kring hartelijk welkom. Kom ook gerust een keer langs om mee te maken hoe het gaat. Leef door alle dagelijkse drukte niet voorbij aan vragen die je, misschien onbewust, hebt. Zie ze onder ogen en probeer met anderen en bovenal met Gods Woord een antwoord te vinden.

Lees meer

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Binnen het geheel van de kerkelijke verenigingen neemt de mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ (Opgericht in 1945) een eigen plaats in. Wat is het eigene van de Mannenvereniging? Kort gezegd is dat de betrokkenheid op het Woord van God. Die komt tot stand door de goede en zorgvuldige bespreking van Bijbelse thema’s aan de hand van een inleiding door een van de leden.

In de kerkelijke volksmond bestaat de mannenvereniging uit een groep bedaagde heren. Niet dus. In grote lijnen is de leeftijdsopbouw verdeeld over een derde jongeren/jonggehuwden, een derde 50+ en ten slotte heeft een derde de leeftijd van de sterken en zeer sterken bereikt. Juist daardoor kunnen we veel van elkaar leren. Wat is er beter dan samen de Schriften te onderzoeken?  Daarin hebben we elkaar broodnodig, jongeren en ouderen.

Met zo’n 35 leden, waarvan ruim de helft de vergaderingen bezoekt, nemen we onder de  landelijke mannenverenigingen een herkenbare plaats in. Niet te groot waardoor het overzichtelijk blijft; niet te klein om bij gebrek aan belangstelling ermee te stoppen. Omdat ouderen wegvallen is en blijft  er steeds behoefte aan nieuwe leden.

Het bestuur maakt voor elk vergaderseizoen een rooster, met twee gespreksthema’s. Het Oude- en Nieuwe Testament beide evenwichtig aan de orde.
Het maken van de inleidingen gebeurt op alfabetische volgorde. Velen zien ten onrechte tegen het maken van een inleiding op. Wie heeft er in het onderwijs tegenwoordig nog geen spreekbeurt verzorgd? Dat kwam toch ook goed? Trouwens, de meer ervaren leden zijn best bereid om nieuwelingen een handje te helpen als dat nodig is. Ook wanneer het gaat over het opzoeken van goede bronnen.
Er is wat ons betreft niets op tegen eens kennis te komen maken. Schuif gewoon een keer aan. Wie weet krijgt u de smaak te pakken. De vergaderingen zijn eenmaal in de twee weken, op maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Zo kort na de zondag een welbestede avond.

Lees meer

Jongensclub Benjamin

Onder de jeugdverenigingen van onze gemeente neemt de jongensclub ‘Benjamin’ reeds lang een vaste plaats in. De vereniging is opgericht op 17 november 1922 met als belangrijkste doel de kennis van Gods Woord te vermeerderen onder jongens in de leeftijd van 11 tot 16 jaar.

Hoewel de leeftijd inmiddels is gewijzigd van 11 tot 14 jaar is dit voor de leiding nog steeds het uitgangspunt voor elke verenigingsavond. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de onderlinge band en de binding met de hervormde gemeente te bevorderen. Om dit te bereiken komen de leden in het winterseizoen een keer per week ’s avonds bij elkaar.

Elke verenigingsavond wordt een door een van de leden uitgewerkt Bijbelgedeelte voorgelezen volgens een door de leiders opgezet rooster. Na de bespreking van het Bijbels onderwerp volgt een korte pauze waarna de avond wordt voortgezet met het oplossen van een puzzel of een actief spel. Ook wordt dit gedeelte van de avond wel gevuld met een video of een activiteit buiten de deur naar de brandweergarage bijvoorbeeld. Tijdens het seizoen wordt er een gezamenlijke kerstavond gehouden en een jaarvergadering met een op het niveau afgestemd thema.

Naast de vergaderingen in het winterseizoen wordt er voor de leden, om het andere jaar, in de zomer een kampweek georganiseerd. In de tussenliggende jaren maakt de vereniging een eendaags uitstapje, meestal in de maand juni.

De kosten die de vereniging maakt, worden betaald uit de jaarlijkse contributie door de leden en uit een gedeelte van de een keer per jaar gehouden diaconiecollecte voor het jeugdwerk.
Vanwege het ledenaantal en het leeftijdsverschil tussen 11 en 14-jarigen wordt er gelijktijdig vergaderd in twee groepen.
Tegenwoordig worden de door de leden gemaakte inleidingen bewaard. De inleidingen worden bij het verlaten van de club meegegeven.
Het lidmaatschap begint voor jongens in groep 8 en wordt doorgaans aan het einde van het seizoen beëindigd wanneer men in klas 2 zit van het voortgezet onderwijs. Als de leden alle keren geweest zijn is men trouw lid, dit wordt beloond met een presentje.

Lees meer

JV Onderweg

Op vrijdagavond, om de week, komen de jongeren van 14 en 15 jaar om 19.30 uur samen in het Onderkomen. We beginnen de avond met gebed en aan de hand van een filmpje behandelen we een thema dat met het geloof te maken heeft. Om de jongeren hier zoveel mogelijk bij te betrekken helpen ze mee aan de voorbereidingen hiervan en zoeken ze er een Bijbelgedeelte bij. Ook maken ze zelf vragen en stellingen die we met elkaar (in kleine) groepjes bespreken.

Rond half 9 is het pauze, tijd voor wat lekkers en om even bij te kletsen met elkaar.
Daarna wordt er door een aantal jongeren van te voren een spel bedacht wat we met elkaar spelen. Dit kan van alles zijn; krantenmeppertje, party en go, bingo of een zelfbedacht spel. We sluiten de avond af met gebed en ruimen alles nog even met elkaar op. Natuurlijk zijn er ook vaak nog wat jongeren die blijven ‘hangen’.

We starten het seizoen met een bbq en er zijn ook verschillende thema avonden. We gaan bijvoorbeeld bowlen, naar een georganiseerde avond of nodigen iemand uit op de club. In mei of juni gaan we als afsluiting met elkaar een nachtje weg.

Als je dit leest en je hebt zin in een leuke vrijdagavond?! Dan ben je van harte welkom om een avond te komen kijken op onze club. Neem gerust een vriend of vriendin mee.

Lees meer