Kerkrentmeesters

Functie en samenstelling van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het beheer over de kerkelijke goederen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Met de inkomsten van collecten, vrijwillige bijdragen en andere bronnen van inkomsten bestrijden zij de kosten verbonden aan de eredienst en bekostigen het onderhoud van de kerk, pastorieën en andere gebouwen en eigendommen.

Lees meer

Functie en samenstelling van de commissie van bijstand

De leden van de commissie van bijstand verlenen bijstand bij de verwerving van gelden en andere handelingen van het college van kerkrentmeesters. De commissie van bijstand heeft bij de besluitvorming van zaken van de kerkrentmeesters een adviserende stem.

Lees meer

Kerkelijke ledenadministratie

De ledenadministrateur houdt onder verantwoordelijkheid van de secretaris-kerkrentmeester de wijziging bij in doop-, lidmaten- en trouwboeken.

Lees meer

Archiefcommissie

Het archief van de kerkelijke gemeente bevindt zich in een speciale brandwerende ruimte in het ‘Onderkomen’. De archiefcommissie draagt de zorg voor inventarisatie en beheer van de kerkelijke stukken. De kerkelijke colleges zijn in de commissie vertegenwoordigd.

Lees meer

Kosters

De taak van de koster wordt op basis van vrijwilligheid uitgevoerd en omvat in hoofdzaak het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor de erediensten, zanguitvoeringen en overige bijeenkomsten. Daarbij hoort de zorg voor de verwarming, geluidsinstallatie en de internetverbinding en de uitzendingen via de kerkradio.

Namens de gemeente treedt de koster op als gastheer en aanspreekpunt.

Organisten

Verschillende organisten, leden van de gemeente, begeleiden op vrijwillige basis bij toerbeurt de gemeentezang.

Gebruikvoorwaarden kerkelijke gebouwen (Juni 2019)

In de bijlage vindt u/jij de gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen 2019.

Bijlagen:
Gebruikvoorwaarden kerkelijke gebouwen (juni 2019).pdf

Gebruik kerk voor zanguitvoeringen e.d.

Zangverenigingen die de kerk willen huren voor uitvoeringen kunnen contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

Schoonhouden van de kerk

Het schoonhouden van de kerk is een wekelijkse aangelegenheid. Jaarlijks helpen vrijwilligers mee aan een grote schoonmaakbeurt, waarbij ook lampen, ramen en hoog lijstwerk niet vergeten worden.

Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’

Het Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’ is vooral bedoeld voor catechisaties, verenigingswerk en Bijbelkring. Verder vinden er tal van activiteiten plaats die verbonden zijn met het kerkelijk leven.

Lees meer

Onderkomen

Na de laatste verbouwing van de kerk (1994) is er onder de kerk een ruimte gecreëerd die geschikt is voor vergaderingen en andere activiteiten. Ook de oppasdienst maakt tijdens de morgendiensten gebruikvan deze accommodatie. In het ‘Onderkomen’ is ook de archiefruimte gesitueerd.

BHV /Hulpverlening kerk en ‘Onder de Wiek’

Volgens de ministeriële richtlijnen voor openbare ruimten kent onze kerkelijke gemeente een calamiteiten- en ontruimingsplan. Ook zijn er EHBO’ers aangewezen om dienst te doen bij het onwel worden van kerkgangers.

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters en Diaconie Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland

Lees meer

Legaten

Legaten: algemene informatie voor gemeenteleden wanneer ze legaat willen stellen aan onze gemeente.

Bijlagen:
Testament.pdf

Vrijwillige Bijdrage, Verjaringsfonds, Verwarmingscollecte

Naast kerkdienstcollecten is er twee keer per jaar de gebruikelijke vrijwillige bijdrage. In een brief stelt het college van kerkrentmeesters de gemeente op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en licht de financiële positie van de gemeente toe.

Lees meer

Collectemunten

In onze gemeente zijn collectemunten in verschillende waarden verkrijgbaar. De munten mogen gebruikt worden voor de collecten tijdens de kerkdiensten, catechisaties, zondagsschool en verenigingen.

Lees meer