Kerkrentmeesters

Functie en samenstelling van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het beheer over de kerkelijke goederen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Met de inkomsten van collecten, vrijwillige bijdragen en andere bronnen van inkomsten bestrijden zij de kosten verbonden aan de eredienst en bekostigen het onderhoud van de kerk, pastorieën en andere gebouwen en eigendommen.

Daarnaast houden zij een register bij van gemeenteleden en de doop-, lidmaten- en trouwboeken evenals een lijst van stemgerechtigde mannelijke lidmaten.

Het college van kerkrentmeesters staat onder toezicht van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.

Voor de samenstelling en de werkwijze van het college van kerkrentmeesters is een plaatselijke regeling opgesteld.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden, van wie drie tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en twee tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.

De verkiezing van de kerkrentmeesters verloopt als die van de ambtsdragers (zie ook onder verkiezing ambtsdragers in het hoofdstuk Kerkenraad).

De ouderling-kerkrentmeesters worden door de mannelijke lidmaten gekozen en de kerkrentmeesters na voordracht van het college van kerkrentmeesters door de kerkenraad benoemd. Zij worden gekozen c.q. benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij nog een keer herkiesbaar zijn.

De kerkrentmeesters stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op van de inkomsten en uitgaven die de gemeente in het eerstvolgende jaar te wachten staan. Deze ontwerpbegroting komt vóór 1 oktober binnen bij de kerkenraad die deze vaststelt en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden bij een van de kerkrentmeesters ter inzage legt. Elk jaar vóór 1 mei stelt het college van kerkrentmeesters een ontwerprekening op van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar. Deze ontwerprekening wordt ter vaststelling aan de kerkenraad aangeboden en gedurende tenminste vijf werkdagen voor de gemeenteleden ter inzage gelegd, eveneens bij een van de kerkrentmeesters. De vastgestelde rekening wordt uiterlijk 30 juni daaraanvolgend ter goedkeuring toegezonden aan het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken.

Het college van kerkrentmeesters vergadert meestal gezamenlijk met de commissie van bijstand.

Lees meer

Functie en samenstelling van de commissie van bijstand

De leden van de commissie van bijstand verlenen bijstand bij de verwerving van gelden en andere handelingen van het college van kerkrentmeesters. De commissie van bijstand heeft bij de besluitvorming van zaken van de kerkrentmeesters een adviserende stem.

De werkwijze van de commissie van bijstand is vastgelegd in de ‘Regeling werkwijze commissie van bijstand’.

De leden van de commissie van bijstand worden door de kerkenraad benoemd op bindende voordracht van de kerkrentmeesters voor een tijdvak van vier jaren.

Aan het eind van het tijdvak waarvoor men benoemd is, treedt men af. De periodiek aftredende leden zijn terstond tweemaal herbenoembaar.

Lees meer

Kerkelijke ledenadministratie

De ledenadministrateur houdt onder verantwoordelijkheid van de secretaris-kerkrentmeester de wijziging bij in doop-, lidmaten- en trouwboeken.

De Stichting Mechanische Registratie en Administratie (SMRA) verstrekt gegevens aan de administrateur als nieuwe leden in onze gemeente komen wonen en bij andere wijzigingen.

Lees meer

Archiefcommissie

Het archief van de kerkelijke gemeente bevindt zich in een speciale brandwerende ruimte in het ‘Onderkomen’. De archiefcommissie draagt de zorg voor inventarisatie en beheer van de kerkelijke stukken. De kerkelijke colleges zijn in de commissie vertegenwoordigd.

De commissie vergadert twee keer per jaar. Daarnaast houdt zij in het winterseizoen om de twee weken werkbijeenkomsten. Zij werkt volgens de Richtlijnen voor het beheer van kerkelijke en semi-kerkelijke archieven. Regelmatig publiceren de leden artikelen over de geschiedenis van de gemeente in ‘Open vensters’ en op de website. Voor vragen naar historische gegevens kunt u terecht bij de leden van de archiefcommissie.

Lees meer

Kosters

De taak van de koster wordt op basis van vrijwilligheid uitgevoerd en omvat in hoofdzaak het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor de erediensten, zanguitvoeringen en overige bijeenkomsten. Daarbij hoort de zorg voor de verwarming, geluidsinstallatie en de internetverbinding en de uitzendingen via de kerkradio.

Namens de gemeente treedt de koster op als gastheer en aanspreekpunt.

Organisten

Verschillende organisten, leden van de gemeente, begeleiden op vrijwillige basis bij toerbeurt de gemeentezang.

Gebruikvoorwaarden kerkelijke gebouwen (Juni 2019)

In de bijlage vindt u/jij de gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen 2019.

Bijlagen:
Gebruikvoorwaarden kerkelijke gebouwen (juni 2019).pdf

Gebruik kerk voor zanguitvoeringen e.d.

Zangverenigingen die de kerk willen huren voor uitvoeringen kunnen contact opnemen met de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

Schoonhouden van de kerk

Het schoonhouden van de kerk is een wekelijkse aangelegenheid. Jaarlijks helpen vrijwilligers mee aan een grote schoonmaakbeurt, waarbij ook lampen, ramen en hoog lijstwerk niet vergeten worden.

Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’

Het Hervormd Centrum ‘Onder de Wiek’ is vooral bedoeld voor catechisaties, verenigingswerk en Bijbelkring. Verder vinden er tal van activiteiten plaats die verbonden zijn met het kerkelijk leven.

Het gebouw telt drie zalen. Zaal 1, de grootste zaal, is een geschikte ruimte voor het houden van grote vergaderingen, e.d. Deze zaal kan ongeveer 300 personen bevatten.

Zaal 2 is een vergaderruimte voor ca. 50 en zaal 3 voor 30 personen.

Ook de bibliotheek heeft in dit gebouw haar plaats. De plattegrond in deze gids verduidelijkt het een en ander.

Alle afspraken voor de samenkomsten van welke aard dan ook moeten van tevoren gemaakt worden. De kerkrentmeesters beslissen over de toewijzing van het gebouw. Ieder die het gebouw huurt, moet vooraf een huurovereenkomst tekenen.

Lees meer

Onderkomen

Na de laatste verbouwing van de kerk (1994) is er onder de kerk een ruimte gecreëerd die geschikt is voor vergaderingen en andere activiteiten. Ook de oppasdienst maakt tijdens de morgendiensten gebruikvan deze accommodatie. In het ‘Onderkomen’ is ook de archiefruimte gesitueerd.

BHV /Hulpverlening kerk en ‘Onder de Wiek’

Volgens de ministeriële richtlijnen voor openbare ruimten kent onze kerkelijke gemeente een calamiteiten- en ontruimingsplan. Ook zijn er EHBO’ers aangewezen om dienst te doen bij het onwel worden van kerkgangers.

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters en Diaconie Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland

College van Kerkrentmeesters:
Rabobank NL21RABO 0361703171
Rabobank NL89RABO 0323534775 (afdrachtvrije rekening)
Postbank NL66INGB0000100294

Diaconie:
Rabobank NL13 RABO 0373 7434 40

Lees meer

Legaten

Legaten: algemene informatie voor gemeenteleden wanneer ze legaat willen stellen aan onze gemeente.

Bijlagen:
Testament.pdf

Vrijwillige Bijdrage, Verjaringsfonds, Verwarmingscollecte

Naast kerkdienstcollecten is er twee keer per jaar de gebruikelijke vrijwillige bijdrage. In een brief stelt het college van kerkrentmeesters de gemeente op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en licht de financiële positie van de gemeente toe.

We noemen de vrijwillige bijdrage ook wel: jaarbijdrage. Deze bijdrage, of welke andere gift dan ook, kan gestort worden op de girorekening van het College van Kerkrentmeesters Herv. Gemeente. Er wordt één zondag per jaar een verwarmingscollecte gehouden. Alle giften en collecten bij elkaar zorgen ervoor dat de kerkelijke activiteiten uitgevoerd en de gebouwen onderhouden kunnen worden.

Lees meer

Collectemunten

In onze gemeente zijn collectemunten in verschillende waarden verkrijgbaar. De munten mogen gebruikt worden voor de collecten tijdens de kerkdiensten, catechisaties, zondagsschool en verenigingen.

Ook voor het verjaringsfonds en vrijwillige bijdrage zijn de munten geldig. Voor contributies aan verenigingen of betalingen van lidmaatschaps- en abonnementsgeld (bijv. voor de kerkbode) kunnen de munten niet worden gebruikt.

Het dagafschrift van bank- of girorekening waarop het bedrag van de aankoop van de munten is afgeboekt, vormt het bewijs van betaling van de giften voor de belastingdienst.

Collectemunten zijn alleen te verzilveren door een afgevaardigde van de diaconie of het college van kerkrentmeesters. Het bedrag dat de ingeleverde munten vertegenwoordigt wordt op de rekening van de diaconie of het college van kerkrentmeesters bijgeboekt. Het college van kerkrentmeesters en diaconie stellen zich niet verantwoordelijk voor misbruik van de collectemunten.

Een uitgebreid reglement is verkrijgbaar bij de kerkelijk ontvanger.

Lees meer