Wat voor gemeente is de hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland-dorp ?   

Antwoord: een hervormde gemeente in de Protestantse kerk van Nederland. Met dankbaarheid weten we dat er in deze grote kerk in Nederland een grote gereformeerde beweging mag zijn; daarin nemen we een plaats in. Dit geeft ons een identiteit die teruggaat, de hele kerkgeschiedenis door, naar het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Enkele karaktertrekken van onze gemeente zijn:

De drie kernen van het geloof zoals we die verwoord vinden in het klassieke formulier van het Heilig Avondmaal, dat we iedere drie maanden weer tot Christus’ gedachtenis vieren, totdat Hij komt:

1. De Heere Jezus Christus en Zijn sterven in onze plaats aan het kruis, staan centraal in de prediking en in ons geloof: “Ik voor u”.
2. Blijvend zondebesef tegenover God.
3. In het christenleven vraagt God in de eerste plaats van ons ware dankbaarheid aan God, en volhardende liefde tot en eenheid met de broeders en zusters der gemeente.

Daarnaast zijn er nog enkele praktische karaktertrekken van onze gemeente die we met Gods hulp proberen te vertonen:

4. Geloof in het verbond van God, Zijn trouw door gezinnen en geslachten heen.
5. Hoogachting van de lijn: (kinder)doop – belijdenis – Heilig Avondmaal.
6. In ons staan in de wereld is de gehele wapenrusting Gods (Efeze 6) nodig en zien we uit naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft.
7. Van de ambten geloven we dat ze door de Heilige Geest gebruikt en ondersteund worden.
8. Hoogachting voor de klassieke Bijbelvertaling, psalmberijming, liturgie.
9. Blijmoedig en eigentijds gemeente-zijn, met hulp en aandacht voor zieken en zwakken.
10. Hartelijke steun voor zending en evangelisatie, in hulp en geld.

Wij staan naar geloof met beleving. Die beleving wordt vooral vertolkt door het Psalmenboek uit de Bijbel: het boek met de tempelliederen van Israel. Hieronder staan enkele van deze prachtige psalmverzen afgedrukt.

Als u/jij met ons God wilt zoeken, Hem kennen en (gaan) volgen, dan is er altijd plaats voor u/jou in onze gemeente. U/jij bent hartelijk welkom en kunt veel aandacht krijgen via ontmoetingskringen en verenigingen. Graag zien we u in onze kerkdiensten.

Ofschoon ‘k arm ben en ellendig,
denkt God aan mij bestendig;
U bent mijn hulp, mijn kracht,
mijn Redder, o mijn God,
bestuurder van mijn lot:
vertoef niet, hoor mijn klacht.
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat uw roem te boven,
U prijz’ ik tot in eeuwigheid.
 Psalm 40:8b  Psalm 118:14a