Zondagsschool Samuel

Hieronder kun je op de link drukken om de bronlijst kinderliedbundel 2021 te openen:

 

Nieuw- Lekkerland, 11 september 2020.
Update  1 maart 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Een roerige tijd ligt achter ons. En wat de tijd die komt zal brengen weet niemand. Vanaf half maart is er geen zondagsschool meer geweest zoals we dat gewend waren. Dankbaar zijn we, dat we uitzendingen konden verzorgen vanuit de kerk.

Al waren de omstandigheden anders, God blijft Dezelfde!

Nu de scholen ook weer van start zijn gegaan, hopen ook wij weer met de zondagsschool te kunnen starten. Vanaf D.V. zondag 13 september zijn alle kinderen van 4 tot 11 jaar van harte welkom! Groep 1 tot en met 5 in “Onder de Wiek”, groep 6 in de kerk en groep 7 in het “Onderkomen”. We beginnen om 14.30 uur.

U zult begrijpen dat ook de zondagsschool maatregelen moet nemen. We vragen u de volgende punten ter harte te nemen en dit met uw kind te bespreken:

· Bij koorts/verkoudheid/vastgestelde besmetting in het gezin: kinderen thuis houden.

· Laat uw kind thuis vooraf naar toilet gaan.

· Kinderen zijn welkom vanaf 14.20 uur.

· Probeer zoveel mogelijk gezamenlijk kinderen te brengen/op te halen.

· U neemt buiten afscheid van uw kind, ook wacht u buiten uw kind weer op. Houd rekening met de anderhalve meter bij andere ouders.

· Kinderen ontsmetten hun handen bij binnenkomst.

· Kinderen gaan daarna direct naar hun eigen groep; hun jas nemen ze mee.

· Groep voor groep komen de kinderen weer naar buiten. De leiding ziet erop toe dat dit ordelijk gebeurd. De kinderen gaan (al dan niet met u) direct weer naar huis.

· In “Onder de Wiek”, kerk, en “Onderkomen” is desinfectie materiaal aanwezig.

· Leidinggevenden zullen onderling en richting kinderen zoveel mogelijk de anderhalve meter in acht nemen.

· Leidinggevenden die zich verplaatsen in OdW/kerk/Onderkomen hebben een mondkapje op.

· Leidinggevenden zullen extra alert zijn op het naleven van de maatregelen zoals beschreven in gebruiksplan OdW/Kerk/Onderkomen.

· Kinderen vanaf groep 4 moeten hun eigen Bijbel meenemen.

· Alle zondagen is er een deurwacht die uw kind kan helpen met handen ontsmetten en hen naar hun eigen groep te wijzen.

· Mocht uw kind in de week nadat het op ZS is geweest positief getest worden, wilt u dit dan doorgeven aan zijn/haar leidinggevende? Adres/telefoon vind u in ‘Open Vensters’.

· Bij een positieve test van een leidinggevenden/kind in de week nadat deze op ZS is geweest, worden alle kinderen van de betreffende groep hierover ingelicht.

We volgen in dat geval de instructies op van de GGD zoals vermeld in protocol basisschool.

· Heeft u vragen over het een of ander? U mag ze stellen aan de leidinggevenden van uw kind.

· Groep 4 en 5 hebben elk 3 leidinggevenden. De ruimte waar deze groepen van gebruik maken is zaal 2 en 3 OdW. Volgens gebruiksplan zijn 3 leidinggevenden teveel. We gaan naar 2 leidinggevenden per groep. Hiermee kunnen we de tijdelijke onderbezetting van groep 3 gelijk opvangen.

· De leidinggevenden in OdW sluiten gezamenlijk de middag af met elkaar. We doen dit in zaal 1 OdW en houden de anderhalve meter afstand in acht en bij verplaatsen dragen we een mondkapje. Er zijn dan hooguit 10 personen aanwezig.

· Kinderen onder de 12 mogen zingen tijdens jeugdactiviteit. De leidinggevenden zullen op gepaste wijze zachtjes meezingen.

· De Paasviering staat gepland voor D.V. 28 Maart. Met de huidige maatregelen kiezen we ervoor om dit in eigen groep te doen.

· In principe zijn, zoals bekend, de regels van de rijksoverheid voor het basisonderwijs van toepassing: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

We lezen in 2 Tim. 2 vers 12 en 13: Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Juist in deze verwarrende tijd mogen we ons houvast zoeken in het Woord van de Heere. Daarom is het zo belangrijk dat de kinderen Bijbelteksten leren. Ouders en leidinggevenden hebben de taak om kinderen vertrouwd te maken met Zijn Woord. Zodat ze leren wie ze zelf zijn, en Wie de Heere wil zijn voor hen.

Uw kind krijgt net als anders weer een roosterboekje mee. Wilt u uw kind helpen met het aanleren van de Psalm en Bijbeltekst? Mocht uw kind moeite hebben met leren is het fijn als u dat vertelt aan zijn/haar leidinggevende. Regelmatig komt het voor dat kinderen hun roosterboekje kwijt zijn. Via volgende link kunt u dan toch zien welke Psalm en Bijbel tekst aangeleerd moet worden.  http://www.lcj.nl/zondagsschool/rooster.

De afgelopen tijd hebben we geprobeerd contact te houden met de kinderen van de zondagsschool door middel van een presentje/kaartje rondom Pasen, Pinksteren en aan het begin van de zomervakantie. Nu we weer starten is er weer belonings- en verwerkingsmateriaal nodig. En we hopen D.V. weer kerstboeken en Bijbels bij het afscheid van groep 7 uit te reiken. Wilt u meedragen in de kosten hiervoor? Kinderen mogen om de beurt met de schaal staan waarin het meegebrachte geld verzameld word. Dat vinden ze erg leuk! De leidinggevenden zorgen ervoor dat dit volgens de hygiëne eisen opgeborgen word. De afgelopen periode mochten we ook wat giften ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Belangrijk:

  • D.V. zondag 18 oktober is er geen zondagsschool i.v.m. herfstvakantie.
  • D.V. zondag 6, 13 en 20 december is er oefenen voor de kerstviering in de kerk.
  • D.V. vrijdag 25 december, 1e kerstdag, kerstviering om 18.00 uur in de kerk.
  • Verder verwijzen we u naar de wekelijkse kerkbode voor berichten.

We hebben de kinderen gemist en zien er naar uit weer met hen bezig te zijn. Ons verlangen is hen te vertellen over de Heere Jezus, Die voor zondige mensen zoals wij, wilde sterven. Daar hebben we de hulp van de Heere Zelf voor nodig. Bidt u mee voor wijsheid, liefde, en geduld? Tot eer van de Heere en tot zegen voor ons allen?!

Een hartelijke groet van leidinggevenden van zondagsschool “Samuël” .

 

Algemeen.

Iedere zondagmiddag (behalve in de schoolvakanties) zijn kinderen vanaf vier jaar welkom op de zondagsschool. Hun wordt op een manier die aansluit bij hun bevattingsvermogen verteld uit de Bijbel, aangezien het doel van de zondagsschool is kinderen in aanraking te brengen met het Woord van God en hun de weg tot de zaligheid voor te houden.
Dit betekent dat de vertelling uit de Bijbel centraal staat op het uur dat we als zondagsschool bij elkaar zijn. Daarnaast leren de kinderen een tekst en een (gedeelte van een) psalmvers.
Andere activiteiten zijn gesprekken met de kinderen, zingen en aanleren van geestelijke liederen die overeenkomen met het karakter van onze zondagsschool.

Omdat het aantal kinderen dat momenteel de zondagsschool bezoekt zodanig groot is dat het gebouw “Onder de Wiek” te klein is geworden, komen de oudste groepen op zondagmiddag in de kerk bijeen. Bijzondere bijeenkomsten (o.a. kerst-, paas,- en pinksterfeest) vinden eveneens plaats in de kerk. Bij deze gelegenheden is het zondagsschooluur ook te volgen via de kerkradio.

Als een kind de zondagsschool voor het eerst bezoekt, geeft iemand van de leiding een informatieboekje (en een inschrijfkaart) mee. Bij inlevering van deze kaart ontvangt ieder kind in de jongste groepen een psalmboekje als welkomstgeschenk.