Kerkenraad

Functie en samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Op dit moment telt de kerkenraad twee predikanten, tien ouderlingen en zes diakenen. Van de tien ouderlingen zijn er drie ouderling-kerkrentmeester, dat wil zeggen dat zij zich ook bezighouden met kerkbeheer: zorg voor kerkgebouw, pastorieën en verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’.

De kerkenraad zorgt ervoor dat er iedere zondag twee diensten zijn in de dorpskerk aan de Lekdijk waarin door eigen predikanten of gastpredikanten het Woord van God wordt verkondigd. De kerk van de hervorming kent twee sacramenten: de heilige doop en het heilig avondmaal. Meestal vindt het eerste sacrament eens in de zes weken plaats, uiteraard afhankelijk of er in die periode kinderen zijn geboren. Het heilig avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd.

Een andere taak van de kerkenraad is het opzicht over leer en leven van de gemeente en de pastorale zorg. Dat gebeurt door middel van de prediking, Bijbellezing, lidmatenkring, huwelijkscatechese, huisbezoeken, contactmiddagen voor ouderen en alleenstaanden, bezoek bij ziekte, droevige en blijde gebeurtenissen enz.

Daarnaast organiseert de kerkenraad catechisaties voor jongeren en de belijdeniscatechisatie. Hij begeleidt ook de jeugdverenigingen en huiskringen.

Samenvattend: de kerkenraad bestuurt de gemeente en draagt zorg voor allen die erbij horen.

Lees meer

Verkiezing ambtsdragers

Ieder oneven jaar worden op een vergadering voor mannelijke lidmaten ouderlingen en diakenen gekozen voor een periode van vier jaar. De gemeenteleden kiezen in ieder oneven jaar ouderlingen en diakenen voor een periode van vier jaar. Daarna zijn de zittende ambtsdragers nog een keer herkiesbaar. Normaal gesproken dient een kerkenraadslid dus acht jaar. Voor een verkiezing dient de gemeente namen in van personen die ze geschikt acht voor het ambt. De kerkenraad raadpleegt de ingediende voorstellen en stelt een dubbeltal.

Om de zes jaar kunnen de stemgerechtigde lidmaten zich uitspreken hoe zij de volgende periode van zes jaar ouderlingen en diakenen willen verkiezen. Zij kunnen de bevoegdheid bij zichzelf houden of de kerkenraad machtigen die taak uit te oefenen. Al jaren is het in onze gemeente gewoonte dat lidmaten namen indienen, de kerkenraad dubbeltallen stelt en dat de lidmaten kiezen uit deze tweetallen. Zowel kerkenraad als gemeente zijn actief betrokken bij de verkiezingen.

Lees meer

Beleidsplan 2015-2018

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op (Ord.4.8.5). Na overleg met diverse colleges en organen is het beleidsplan voor het tijdvak 2015-2018 door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Voordat de kerkenraad het beleidsplan definitief vaststelt, ontvangt de gemeente de gelegenheid om te reageren op de inhoud ervan. In de bijlage vindt u/jij het beleidsplan.

Lees meer

Jeugdwerk handleiding 2016-2018

In de bijlage treft u/jij de jeugdwerk handleiding 2016-2018.

Lees meer

Classis en consulentschap

Consulentschap
De predikanten die binnen de classis werkzaam of woonachtig zijn, vormen met elkaar een werkgemeenschap (in de plaats gekomen van het vroegere ringverband). Er zijn er twee in onze classis zonder speciale naam. Onze predikanten behoren bij de werkgemeenschap regio Sliedrecht. Zij komen enkele keren per jaar samen en spreken over onderwerpen die ze zelf vaststellen. Dit jaar staat ‘Calvijn 500 jaar’ op de agenda.

Als een wijk van onze gemeente vacant is, wordt de predikant van de andere wijk consulent. In het geval dat beide wijkgemeenten tegelijkertijd vacant zijn, is volgens afspraak de predikant van Kinderdijk de eerste consulent. De classis, die beslist over consulentschappen, respecteert deze afspraak.

Classis
Onze gemeente behoort tot de classis Alblasserdam. Tot deze classis behoren alle hervormde gemeenten en gereformeerde kerken ten westen van Langerak en Boven-Hardinxveld en ten oosten van Alblasserdam.

De classicale vergadering heeft onder andere tot taak:

  • leiding geven aan het leven en werk in de classis
  • adviseren en toerusten van gemeenten
  • bevordering van het kerkelijk leven
  • stimuleren van de saamhorigheid van gemeenten en predikanten
  • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar
  • toezien dat gemeenten haar roeping en taak nakomen
  • kerkvisitatie

Lees meer

Pastoraat

Geboorte en jubilea
Door de kerkbode blijft de gemeente op de hoogte van blijde en droevige gebeurtenissen. Deze berichtgeving stellen predikant en gemeente in staat mee te leven en bij de staan op allerlei manieren onder andere door voorbede in de eredienst. Houd predikant en scriba dus op de hoogte als het gezin uitbreidt of als er gedenkdagen zijn.

Ziekenbezoek
Van ouds af is het gewoonte dat de predikant gemeenteleden bezoekt die in het ziekenhuis verblijven. Het is daarom fijn als hij op de hoogte is van opname en thuiskomst. Door voorbede, bezoek en attenties leven predikant en gemeente mee met de zieke en zo nodig met het thuisfront. Ook langdurig zieken krijgen aandacht en worden bij de voorbede maandelijks genoemd zodat zij niet vergeten worden.

Overlijden
Pastorale bijstand in droevige omstandigheden is een belangrijke taak van predikant en kerkenraad. Het is daarom noodzakelijk dat na overlijden van een gemeentelid de wijkpredikant zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Hij is met de kerkenraad beschikbaar nabestaanden te troosten en te helpen met Woord en daad. De kerkenraad is beschikbaar om tijdens de rouwdagen ’s avonds af te sluiten met Schriftlezing en gebed. De wijkpredikant leidt gewoonlijk de rouwdienst. De kerkenraad geeft daarvoor in de kerk of ‘Onder de wiek’ gelegenheid.

Verhuizing
Bericht van verhuizing binnen de gemeente of bij vertrek naar elders stuurt u naar de scriba en de kerkelijke administratie. Pastoraat en berichtgeving kunnen op die manier zonder problemen doorgaan. De adressen en telefoonnummers staan in de Adreswijzer.

Kerkbode
Berichten over het kerkelijk leven in de regio zijn verzameld in de wekelijkse kerkbode van Alblasserwaard-West. Gemeenteberichten, meditatie, advertenties, algemene informatie, bezinnende artikelen bepalen de inhoud. De corrector verzamelt de kopij van predikanten, kerkenraad, verenigingen, en instellingen.

Kinderoppas
Iedere zondagmorgen is er crèche in het Onderkomen. Er komen globaal genomen zo’n 25 kinderen. Het is iedere week een gezellige drukte met spelende kinderen, maar ook baby’s worden gebracht. Om alles goed te laten verlopen passen er wekelijks twee moeders en vier jonge meiden op. Heel fijn dat er altijd meisjes willen oppassen!
Als je het ook leuk lijkt om één keer in de drie maanden op te passen kan je ons bellen (zie Open vensters kinderoppas.)
Nieuwsgierig geworden? Breng gerust uw kind eens naar de kinderoppas zodat u een keer per zondag samen naar de kerk kan. Tot ziens in het Onderkomen.

Lees meer

Bezoekwerk

Ouderen en /of alleenstaanden worden, als zij daar prijs op stellen, regelmatig bezocht door een gemeentelid. Dit werk heeft tot doel de eenzaamheid te helpen verzachten en het onderlinge contact te bevorderen.

Veel ouderen kunnen soms ongemerkt wat buiten het gemeenteleven komen te staan. Vooral wanneer de zondagse erediensten niet meer in de kerk bijgewoond kunnen worden. Aan 70- jarigen en ouderen, of aan hen die zich eenzaam voelen, wordt daarom gevraagd of zij voor een dergelijk bezoek in aanmerking willen komen.

Behoort u tot de doelgroep en wilt u van de bezoekmogelijkheid gebruikmaken, neem dan contact op met de ouderling die dit werk coördineert.

Lees meer

Bijbelkringen aan huis

Wat houdt het in?
In onze gemeente zijn er verschillende activiteiten die aan gemeenteleden de mogelijkheid bieden om ook doordeweeks bezig te zijn met het Woord van God. Naast de diverse vormen van jeugdwerk denken we aan de mannenvereniging, de vrouwenstudiekring, de Bijbelkring, de maandagavondkringen voor volwassenen en de Bijbellezingen. We zijn dankbaar de vele leden van onze gemeente deze mogelijkheden benutten.

Toch bestaat er bij sommige gemeenteleden behoefte aan nog een andere vorm, waarvoor de drempel lager ligt dan bij de bestaande voorzieningen. Hiervoor zijn de kleine kringen bij mensen aan huis ingesteld. Het is naast de bestaande voorzieningen een vorm waarin gemeenteleden samenkomen voor Bijbelstudie, ontmoeting en gebed.

Wat is het doel?
Bijbelstudie en onderling gesprek daarover zien wij als het belangrijkste doel van de huiskringen. Het behoort tot een stukje gemeente-zijn om samen, onder het gebed om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest, te onderzoeken wat de Heere ons in deze tijd te zeggen heeft. Daarnaast kan ieder op deze manier een klein verband vinden, binnen onze grote gemeente, om elkaar wat beter te leren kennen, naar elkaar om te zien en voorbede te doen.

Waar en wanneer?
De huiskringen komen gedurende 10 maanden elke maand bij elkaar. Om de bestaande voorzieningen niet in de wielen te rijden, worden de kringen bij voorkeur gepland in een week waar geen Bijbelkring of Bijbellezing is en niet op maandag. Zo houden we er bij de planning rekening mee dat de huiskringen niet bedoeld zijn in plaats van, maar aanvullend op de bestaande voorzieningen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de deelnemers aan huis Hierover kan elke kring afspraken maken.

Wat wordt er verwacht?
Van deelnemers wordt verwacht dat zij de aan de orde zijnde stof van te voren doornemen en dat zij zo min mogelijk verstek laten gaan.

Welke inhoud?
Gedurende een jaar wordt bij voorkeur een thema of een (gedeelte van een) Bijbelboek behandeld. Alle kringen gebruiken hetzelfde materiaal. Dat biedt de mogelijkheid om van tijd tot tijd ook in de prediking aandacht te hebben voor de stof die aan de orde is.

Welke vorm?
De bijeenkomst is globaal als volgt ingevuld.
Er wordt geopend met het zingen van een (of meerdere) psalm(en) en gebed.
Daarna wordt het Schriftgedeelte gelezen of het thema.
Al naar gelang de behoefte wordt er nog gezongen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met dankgebed en voorbede.

Organisatie
Een kring telt ongeveer 10 to 12 deelnemers. Wanneer dit aantal overschreden wordt, wordt een nieuwe kring gevormd. Eén van de leden van de kerkenraad coördineert dit stukje gemeentewerk. Hieronder valt ook de indeling van de kringen. We streven ernaar om de kringen ontmoetingsplaatsen te laten zijn van de gemeente in haar diversiteit.

Elke kring heeft een kringleider, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de kring en teven contactpersoon voor zijn/haar kring naar de coördinator.

Coördinator en kringleiders evalueren aan het eind van een seizoen en stellen thema en materiaal vast voor een nieuw seizoen.

Aan het begin van elk seizoen is er een openingsavond voor alle huiskringleden en belangstellenden. Het streven is om de schrijver van het te gebruiken boekje een inleiding te laten verzorgen op deze openingsavond.

Ten slotte
Het is de hartelijke wens van de kerkenraad de de Heere dit stukje gemeentewerk zal zegenen tot uitbreiding en opbouw van Zijn koninkrijk binnen onze gemeente.

Lees meer