Kerkenraad

Functie en samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. Op dit moment telt de kerkenraad twee predikanten, tien ouderlingen en zes diakenen. Van de tien ouderlingen zijn er drie ouderling-kerkrentmeester, dat wil zeggen dat zij zich ook bezighouden met kerkbeheer: zorg voor kerkgebouw, pastorieën en verenigingsgebouw ‘Onder de Wiek’.

Lees meer

Verkiezing ambtsdragers

Ieder oneven jaar worden op een vergadering voor mannelijke lidmaten ouderlingen en diakenen gekozen voor een periode van vier jaar. De gemeenteleden kiezen in ieder oneven jaar ouderlingen en diakenen voor een periode van vier jaar. Daarna zijn de zittende ambtsdragers nog een keer herkiesbaar. Normaal gesproken dient een kerkenraadslid dus acht jaar. Voor een verkiezing dient de gemeente namen in van personen die ze geschikt acht voor het ambt. De kerkenraad raadpleegt de ingediende voorstellen en stelt een dubbeltal.

Lees meer

Beleidsplan 2022-2025

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op (Ord.4.8.5). Na overleg met diverse colleges en organen is het beleidsplan voor het tijdvak 2022-2025 door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Voordat de kerkenraad het beleidsplan definitief vaststelt, ontvangt de gemeente de gelegenheid om te reageren op de inhoud ervan. In de bijlage vindt u/jij het beleidsplan.

Lees meer

Jeugdwerk handleiding 2016-2018

In de bijlage treft u/jij de jeugdwerk handleiding 2016-2018.

Lees meer

Classis en consulentschap

Consulentschap
De predikanten die binnen de classis werkzaam of woonachtig zijn, vormen met elkaar een werkgemeenschap (in de plaats gekomen van het vroegere ringverband). Er zijn er twee in onze classis zonder speciale naam. Onze predikanten behoren bij de werkgemeenschap regio Sliedrecht. Zij komen enkele keren per jaar samen en spreken over onderwerpen die ze zelf vaststellen. Dit jaar staat ‘Calvijn 500 jaar’ op de agenda.

Lees meer

Pastoraat

Geboorte en jubilea
Door de kerkbode blijft de gemeente op de hoogte van blijde en droevige gebeurtenissen. Deze berichtgeving stellen predikant en gemeente in staat mee te leven en bij de staan op allerlei manieren onder andere door voorbede in de eredienst. Houd predikant en scriba dus op de hoogte als het gezin uitbreidt of als er gedenkdagen zijn.

Lees meer

Bezoekwerk

Ouderen en /of alleenstaanden worden, als zij daar prijs op stellen, regelmatig bezocht door een gemeentelid. Dit werk heeft tot doel de eenzaamheid te helpen verzachten en het onderlinge contact te bevorderen.

Lees meer

Bijbelkringen aan huis

Wat houdt het in?
In onze gemeente zijn er verschillende activiteiten die aan gemeenteleden de mogelijkheid bieden om ook doordeweeks bezig te zijn met het Woord van God. Naast de diverse vormen van jeugdwerk denken we aan de mannenvereniging, de vrouwenstudiekring, de Bijbelkring, de maandagavondkringen voor volwassenen en de Bijbellezingen. We zijn dankbaar de vele leden van onze gemeente deze mogelijkheden benutten.

Lees meer