Diaconie

Aan de diaconie, bestaande uit 6 diakenen, is opgedragen de dienst van barmhartigheid in de ruimste zin van het woord. Ofwel hulp bieden waar nodig. Aan de naaste dichtbij, in de eigen gemeente, maar ook aan de verre naaste, waar ook ter wereld. Vandaar dat er collecten zijn voor de diaconie zelf, maar ook voor allerlei andere goede doelen.

Behalve financiële ondersteuning helpt de diaconie ook gemeenteleden op allerlei andere manieren. Zoals het letterlijk verrichten van hand- en spandiensten, het uitreiken van kerstbakjes aan bejaarden, zieken en alleenstaanden, het geven van een zuivelbakje aan mensen die het ziekenhuis verlaten e.d.

De diaconie stelt een eigen begroting en jaarrekening op, die door de kerkenraad definitief wordt vastgesteld.

Collecten
Jaarlijks stelt de diaconie een collecten- en giftenrooster vast. Ongeveer de helft van de collecten komt ten goede aan diaconale hulp in de eigen gemeente. De andere helft wordt gespreid over zoveel mogelijk verschillende terreinen, waarbij de diakenen zeker rekening houden met doelen en/of instanties waarmee de gemeente een bepaalde binding heeft.

Thuiszorg Diaconie / NPV
In samenwerking met de plaatselijke NPV wordt hulp geboden aan zieken of mensen die door andere omstandigheden hulp nodig hebben. Veel vrijwilligers uit onze gemeente zetten zich hiervoor in. Ook kan er hulp worden geboden in de terminale levensfase. Zeker in dit werk kan een christelijke gemeente laten zien dat men elkaar dient door de liefde. “Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus”.

Vrijwilligersavonden
Met enige regelmaat wordt er voor alle vrijwilligers een contactavond georganiseerd, waarbij overigens iedereen hartelijk welkom is. Voor sommigen wellicht een eerste kennismaking met het vrijwilligerswerk, voor anderen een stukje toerusting.

Kerkauto
Namens de diaconie coördineert dhr. M.P. Nijsse het vervoer met de kerkauto. Diverse gemeenteleden rijden bij toerbeurt kerkgangers naar de kerk

Kerkradio
De diensten van onze gemeente en ook allerlei avonden die worden belegd in Onder de Wiek worden uitgezonden via de ether. Deze zijn dus met een scanner en ook met een bij de diaconie (diaken J. den Ouden) verkrijgbaar kastje te beluisteren.
Ook kan via www.kerkdienstgemist.nl naar de diensten worden geluisterd. Voor deze dienstverlening worden geen kosten aan de luisteraars in rekening gebracht. Dit wordt bekostigd uit de algemene middelen van de kerkrentmeesters en uit de opbrengst van het verjaringsfonds.
De thuisluisteraars die niet meer naar de kerk kunnen komen, krijgen eens in de drie maanden bezoek door een diaken. Collectegeld dat thuisluisteraars niet meer in de collectezak tijdens de diensten kunnen doen, kan bij deze ontmoeting aan de diaken worden meegegeven. Dit geld wordt fifty-fifty verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.

CD’s
De kerkdiensten en ook diverse bijeenkomsten in Onder de Wiek worden opgenomen. Deze opnamen  kunnen gemeenteleden bij ziekte e.d. kosteloos lenen via ouderling W. Meerkerk

Ook kunnen ze via hem worden aangeschaft.

Contactmiddagen voor senioren en alleenstaanden
In het winterseizoen is er vier keer een contactmiddag voor ouderen. Naast meditatie en ontmoeting is er vaak een boeiende spreker of iemand die dia’s o.i.d. laat zien. Ouderen zonder vervoer kunnen bij diaken R. Oskamp  aangeven dat ze willen worden opgehaald.

Op weg met de ander
‘Op weg met de ander’ is een christelijke vereniging die de integratie van gehandicapten in de gemeente wil bevorderen. Mw. P.J. Heuvelman is contactpersoon namens de diaconie. Jaarlijks wordt ten behoeve van de gehandicapten een aangepaste kerkdienst georganiseerd.

Woon- en zorgcentrum Graafzicht
In 1970 is “Graafzicht” in Bleskensgraaf in gebruik genomen. Ook onze diaconie was bij de oprichting betrokken. Via de burgerlijke gemeente kunt u in aanmerking komen voor huisvesting en verzorging in dit zorgcentrum. Namens de diaconie is de heer J. den Ouden afgevaardigde in de identiteitscommissie.

Contact
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de diaconie via diaconie*hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl (*vervangen door @).

Lees meer