Diaconie

Aan de diaconie, bestaande uit 6 diakenen, is opgedragen de dienst van barmhartigheid in de ruimste zin van het woord. Ofwel hulp bieden waar nodig. Aan de naaste dichtbij, in de eigen gemeente, maar ook aan de verre naaste, waar ook ter wereld. Vandaar dat er collecten zijn voor de diaconie zelf, maar ook voor allerlei andere goede doelen.

Behalve financiële ondersteuning helpt de diaconie ook gemeenteleden op allerlei andere manieren. Zoals het letterlijk verrichten van hand- en spandiensten, het uitreiken van kerstbakjes aan bejaarden, zieken en alleenstaanden, het geven van een zuivelbakje aan mensen die het ziekenhuis verlaten e.d.

De diaconie stelt een eigen begroting en jaarrekening op, die door de kerkenraad definitief wordt vastgesteld.

Lees meer