Zendingscommissie GZB

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen wij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld.

Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!

De GZB-zendingscommissie in onze gemeente bestaat uit zevenleden van wie er ten minste één lid in de kerkenraad zitting heeft. Zij stelt zich ten doel het werk van de GZB in de gemeente te ondersteunen en onder de aandacht te brengen en de gemeente meer en meer bij haar Zendingsroeping te bepalen.

Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s
Op dit moment steunt de GZB-zendingscommissie het project; Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s.  Het leven in deze regio is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Het doel van dit project is om de bewoners van dit zeer bergachtige gebied, te bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. Voor meer informatie over dit project, klik hier

Sinds 1901 houdt de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) zich bezig met zendingswerk buiten Nederland, waarbij de grote opdracht van Christus in Mattheus 18: 19 (“Gaat dan heen…”) het uitgangspunt is.
Aan deze Bijbelwoorden is het motto “Vertel het de wereld” in het beeldmerk van de GZB ontleend. In 1913 is de eerste zendingsarbeider aan het werk gegaan onder de Toraja’s in het huidige Indonesië. Inmiddels is het werk uitgebreid in vijf verschillende regio’s, te weten Azië, Afrika, Latijns-Amerika, Midden Oosten en Europa.

We besteden o.a. aandacht aan ledenwerving. Nieuw ingekomen jonge echtparen in onze gemeente geven we een gratis proefabonnement van een jaar op het zendingsblad Alle Volken: een jaar lang nieuws, verhalen en berichten over de voortgang van het zendingswerk. Alle Volken is enige jaren geleden geheel vernieuwd, is erg mooi uitgevoerd en geeft een zeer goede indruk van het zendingswerk dat mag gebeuren. De commissie betaalt voor dit eerste jaar de contributie, in de hoop dat men lid blijft en het daarop volgende jaar zelf de contributie zal voldoen. De minimum contributie is  €12,50 per jaar.

Kaarten en postzegel inzamelingsactie: we sparen gebruikte (prentbrief)kaarten en postzegels. Via verkoopadressen en beurzen komen de postzegels en kaarten in handen van verzamelaars. Dit levert ieder jaar geld op voor de GZB. Er zijn wel wat richtlijnen voor het sparen (o.a. ruim afscheuren van de postzegel) De spaarbus staat in Onder de Wiek.

Eens per jaar wordt de verkoop behartigd van het dagboekje Een handvol koren. Dit boekje heeft een frisse vormgeving met dagelijks op de voorpagina een meditatie n.a.v. een te lezen Bijbelgedeelte voor ouderen of het hele gezin en de achterpagina is speciaal bestemd voor de jongeren. We gaan de hele gemeente door voor de verkoop van dit boekje. De opbrengst hiervan is beslist van groot belang. De netto-opbrengst mogen we voor een gericht project bestemmen. De afgelopen jaren was dit voor het werk van ds C. v.d. Berg in Azië.

Jaarlijks wordt minimaal één keer per jaar een zendingsavond belegd, waarvoor een door de GZB uitgezonden zendingarbeider wordt uitgenodigd. We proberen dan bij voorkeur een arbeider uit te nodigen die een bepaalde band heeft  met onze gemeente, Zoals Marten en EstherVisser (Thailand), Ds en mevr. v.d. Berg,  en voorheen ook Cora de Groot (Libanon).

In 2005 hebben we twee gasten uit het Midden Oosten voor tien dagen mogen ontvangen in onze gemeente: Ds. Ekmekjian en Mrs Esther Haidousian. Het doel hiervan was om onze gasten kennis te laten maken van het kerkenwerk in onze gemeente. Daarnaast bezochten we ook o.a. stichting De Hoop en de scholengemeenschap Guido de Bres: een diepgaande ontmoeting tussen christenen van overzee en hier. Het hoogtepunt was het voorgaan in de zondagse eredienst. Alles bij elkaar was dit een zeer leerzame ontmoeting.

Collecten: de opbrengst van de zendingscollecten is ook een zeer belangrijke bron van inkomsten. Er zijn landelijk de volgende collecten: voorjaarscollecte, pnkstercollecte, zomercollecte, najaarscollecte en collecte medische zending. In onze gemeente worden de voorjaarscollecte, Pinkstercollecte en de collecte medische zending t.b.v de GZB gehouden.

Rommelmarkt: we hebben de afgelopen jaren meerdere keren een deel van de opbrengst van de rommelmarkt mogen ontvangen t.b.v. een project van de GZB, o.a. Nicaragua, Azie, Malawi. Op deze rommelmarkten stonden we als commissie met een informatiestand met fotowand, video, of powerpointpresentatie over het bedoelde project.

Ook wordt de landelijke zendingsdag (een gezinsdag voor jong en oud) onder de aandacht gebracht.
Wat kunt u verwachten op deze dag? Enkele korte preken over een thema, gericht op zending, informatie over zendingswerk door zendingswerkers, verkoop van diverse producten, zendingsmarkt, ontmoeting, samenzang, jeugdverhaal en niet te vergeten speciale programma’s voor kinderen en tieners. Hartelijk welkom dus op deze dag.

Lees meer

Voor alle informatie over de GZB kunt u terecht op www.gzb.nl