Catechisatie en Jongerenpastoraat

Wat is het doel van de catechese?

Naast de zondagse diensten is er voor onze jongeren de catechese. Dit is bedoeld om de jongeren voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof. De jongeren van onze gemeente zijn gedoopt en deze doop vraagt om geloof. Geloof heeft alles te maken met vertrouwen, maar ook met (zeker) weten. Zo heeft dit “weten” te maken met kennis. En dat is dan ook het eerste doel van de catechese: jongeren kennis meegeven vanuit de Bijbel, de geloofsleer en het gemeente zijn. Het zendingswerk en evangelisatiewerk worden ook behandeld in de lesstof. We zijn ook veel bezig met de belijdenis geschriften, de zogenaamde 3 formulieren van enigheid: De catechismus, de 37 artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Als catecheten hopen we dat de ouders samen met de jongeren de lessen doornemen. Wat is het bemoedigend om jongeren te zien opgroeien vertrouwd met het Woord van God. Want het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruikt..

Vanaf welke leeftijd gaan jongeren naar de catechisatie?

Vanaf 11 jaar krijgen de jongeren een uitnodiging om naar de catechisatie te komen. Deze uitnodiging krijgen ze elk jaar met de gegevens van de catecheet, de dag en de tijd. De jongeren die nog geen belijdenis hebben gedaan, ontvangen tot de leeftijd van 30 jaar een uitnodiging om zich bij een groep aan te sluiten. Er is ook een aangepaste groep voor jongeren die niet zo goed kunnen leren maar wel betrokken willen zijn.

Wie geeft de catechese en waar?

De lessen worden gegeven door de beide predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden. Er zijn in elke leeftijdscategorie groepen van ongeveer 10 jongeren. De catechese wordt gegeven in Onder de wiek op maandag- en dinsdagavond. Als de groepen wisselen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee e.d.

Hoe werkt het jongerenpastoraat?

Alle jongeren die zijn ingeschreven krijgen een uitnodiging voor de catechese. Zo hebben we alle jongeren in beeld die bij de gemeente behoren. Als iemand niet naar de catechisatie komt wordt door de catecheet contact opgenomen met de jongere en/of de ouders. Aan het begin van een catechese seizoen vullen de jongeren een formulier in met vragen en antwoorden over zichzelf en waar ze aandacht voor willen vragen. Tevens wordt er jaarlijks een zogenaamd 10-minuten gesprek gehouden na of voor de les. Zo wordt geprobeerd een open contact te houden met de jongeren.

Als je niet bij de kerkelijke gemeente hoort, mag je dan ook naar de catechisatie komen?

Jazeker…., alle jongeren zijn van harte welkom om de catechese te volgen. Soms zijn er catechisanten die verkering krijgen en vervolgens samen naar de catechese komen, maar ook gewoon een vriend of vriendin die een keer mee komt is altijd welkom!

De kerkenraad