feb 05

Online samenzang live-uitzending (verzoeknummers)

Vanaf D.V. 9 februari zullen er iedere dinsdagavond van 19:30 tot 20:15 uur psalmen en liederen worden gezongen en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

De psalm/liedteksten worden in beeld gebracht, zodat u eenvoudig thuis kunt meezingen! Op deze manier willen we de samenzang weer laten klinken.

U kunt uw/jouw verzoek vooraf (tot de maandag ervoor) doorgeven door te bellen of te appen/sms’en naar 06 83 51 22 69. De verzoeken kunnen alle psalmen, en liederen uit de onderstaande lijst zijn.


1. Aan Uw voeten, Heer’

2. Abba, Vader, U alleen

3. Ach, blijf met Uw genade

4. Al de weg leidt mij mijn Heiland

5. Al sprak ik met een mensentong

6. Al zou de vijgenboom niet bloeien

7. Als een hert dat verlangt naar water

8. Als g’in nood gezeten

9. Als ik in gedachten sta

10. Als ik maar weet, dat hier mijn weg

11. Avondzang

12. ‘k Ben een mens, onder velen Heer’

13. Beveel gerust Uw wegen

14. Blijf bij mij Heer

15. Boven de sterren

16. Breng dank aan de Eeuwige

17. Christus, onze Heer verrees.

18. Create in me a clean heart

19. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

20. Daar juicht een toon

21. Dag en nacht, Heer’

22. Dank U voor deze nieuwe morgen

23. Dankt, dankt nu allen God

24. De dag door Uwe gunst ontvangen

25. De Heer’ is mijn Herder en geen ding

26. De Heere is mijn Herder

27.. De Kerk van alle tijden

28. Diep, diep aan Uwe voeten

29. Dit is de dag die God ons schenkt

30. Dit is de dag

31. Dit is mijn gebod

32. Door de wereld gaat een woord

33. Door Uw genade, Vader

34. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg

35. Een naam is onze hope

36. Een roze fris ontloken

37. Een vaste Burcht

38. Eens als de bazuinen klinken

39. Eens was ik een vreemd’ling

40. Eer zij God in onze dagen

41. En de Geest en de bruid

42. En ik kom tot U (ln Uw aanwezigheid)

43. Er is een Verlosser

44. Er komen stromen van zegen

45. Ere zij aan God, de Vader

46. Ga niet alleen door ’t leven

47. Geef vrede, Heer, geef vrede

48. Geen andere Naam

49. Genade, zo oneindig groot

50. Geprezen zij de Heer’ Die eeuwig leeft

51. Geprezen zij de Heere

52. Give me oil in my lamp

53. Glorie aan God

54. God is de Liefde

55. God is getrouw, Zijn plannen falen niet

56. Gods volk wordt uitgeleid

57. Groot is de Heer

58. Groot is Uw trouw, o Heer’

59. Grote God, wij loven U

60. Halleluja! Lof gezongen

61. Halleluja, looft God in Zijn heiligdom

62. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

63. Heer’ God, U loven wij

64. Heer’ ik hoor van rijke zegen

65. Heer’, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

66. Heer’, ik kom tot U

67. Heer’, U bent mijn leven

68. Heer’, Uw bloed dat reinigt mij

69. Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen

70. Heer’, wat een voorrecht

71. Heer’, wees mijn Gids

72. Heer’ , ik prijs Uw grote naam

73. Heer’, U doorgrondt en kent mij

74. Heer’ , wijs mij Uw weg

75. Heere der heren

76. Heerlijk klonk het lied der eng’len

77. Hef je hoofd omhoog

78. Heilig, heilig, heilig

79. Heilige Geest van God

80. Hij die rustig en stil

81. Hij is Heer’

82. Hij kwam bij ons, heel gewoon

83. Hiney ma tov

84. Hoe zal ik U ontvangen

85. Hoor, de eng’len zingen d’eer

86. Hosanna

87. lk bouw op U

88. lk hef mijn ogen

89. lk hef mijn ogen op naar de bergen

90. lk kom in Uw heiligdom binnen

91. lk reis naar de hemel

92. lk vermag alle dingen

93. lk wandel in het licht met Jezus

94. lk was hongerig

95. lk wil mij gaan vertroosten,

96. lk wil zingen van mijn Heiland

97.,lkzag het nieuw Jeruzalem

98. lk zie een poort wijd open staan

99. ln Gods overwinning

100. ls hier een hart door vrees benard

101. Jezus leeft in eeuwigheid

102. Jezus, mijn Heiland

103. Jezus sprak hier op aard

104. Jezus vol liefde

105. Jezus, ga ons voor

106. Jezus, Hoop van de volken

107. Jezus, leven van mijn leven

108. Juicht, want Jezus is Heer’

109. Kom tot Uw Heiland, toef langer niet

110. Komt allen te zamen

111. Komt nu met zang

112. Komt verwondert u hier, mensen

113. Kroon Hem met gouden kroon

114. Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien

115. Laat heel de wereld het zien

116. Laat mij zijn een instrument

117. Lam Gods, Dat zo onschuldig

118. Leer mij Uw weg, o Heer’

119. Leid mij, Heer’, o machtig Heiland

120. Liefde was het

121. Lof zij de Heer’, de almachtige Koning der ere

122. Lofoffers brengen wij aan U

123. Looft de Heere, alle gij volken

124. Maak ons tot een stralend licht voor de volken

125. Machtig God, sterke Rots

126. Machtige Heer’, grote Verlosser.

127. Majesteit, groot is Zijn majesteit

128. Meer dan rijkdom

129. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer’

130. Mijn Vader, dank U wel

131. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

132. Mogen de woorden van mijn mond

133. Nabij Gods hoog verheven troon

134. Neem mijn leven

135. Nooit kan ’t geloof teveel verwachten

136. Nu daagt het in het oosten

137. Nu zijt wellekome

138. O Heer’, Die onze Vader zijt

139. O hoofd, bedekt met wonden

140. O, alle dorstigen

141. O, Heer’ mijn God

142. O, heilig Lam van God

143. O, kom nu en jubel

144. Omdat Hij leeft

145. Ontwaak, gij die slaapt

146. Onze hulp en onze verwachting

147. Op die heuvel daarginds

148. Prijs den Heer’ met blijde galmen

149. Rijst op, rijst op voor Jezus

150. Samen in de Naam van Jezus

151. $preek mij van Jezus, mijn Heiland

152. Staand’ op de beloften

153. ‘k Stel mijn vertrouwen

154. Stille nacht, heil’ge nacht

155. Stilte over alle landen

156. U bent de God Die roept

157. U bent mijn Schuilplaats

158. U Die mij geschapen hebt

159. U houdt Uw hand, grote God op deez’ aard’

160. U stierf voor mij

161. U zijde glorie

162. Uw Woord is een lamp voor mijn voet

163. Vader God, ik vraag me af

164. Vader, ik aanbid U

165. Vader, vol van vrees en schaamte

166. Vaste Rots

167. Verblijdt u in Jezus, uw Heer’

168. Voor Uw liefde, Heer’ Jezus

169. Vrede zij u

170. Vreugde, vreugde, louter vreugde

171. Waarheen pelgrims

172. Wal de toekomst brengen moge

173. Wat God in deze tijd zoekt

174. Wees genadig

175. Wees ook jij een discipel

176. Wees standvastig, onwankelbaar

177. Wees stil voor het aangezicht van God

178. Welk een Vriend is onze Jezus

179. Welzalig de man

180. Wie op de Heer vertrouwen

181. Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam

182. Wijzingen van Jezus

183. Wilhelmus van Nassouwe

184. Wilt heden nu treden

185. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

186. Zegen mij op de weg die ik moet gaan

187. Zegen ons, Algoede

188. Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

189. Zie ik sterren aan de hemel staan

190. Zijn Naam is wonderbaar

192. Zoekt eerst het Koninkrijk van God

191. Zoals ik ben, ‘k heb anders niet