jul 14

Berichtgeving Coronavirus (update 10 oktober)

INHOUD:

 • 1. Relevante documenten
 • 2. Aanwijzingen kerkbezoek
 • 3. Gemeentezang (update 2 oktober)
 • 4. Kerkenraadsbesluiten rondom de eredienst
 • 5. Bijeenkomsten anders dan de eredienst
 • 6. Overig uit eerdere berichten

Update 10 oktober: In verband met de verscherpte maatregelen van de overheid en de adviezen van de landelijke kerk hebben we moeten besluiten het aantal aanwezigen in de eredienst te beperken tot 30 personen. Op de voorste rijen zitten een aantal personen die gevraagd zijn de gemeente te vertegenwoordigen in het zingen van de psalmen.

De gang van zaken en de beeldvorming roepen veel emoties en vragen op. Als kerkenraad ervaren we deze moeilijke tijd als een tijd die vraagt om gebed en verootmoediging. Als kerkenraad zijn we er van overtuigd dat we moeten luisteren naar onze overheid én dat we in deze situatie ook het spreken van de HEERE zelf zien. Het past ons daarom voor Hem te buigen en het van Hem te verwachten. Daarnaast vraagt het oplopende aantal besmettingen, ook van de kerken om op een verantwoorde manier te handelen. We hopen dat spoedig maatwerk mogelijk is voor een grote kerk als de onze en we met meer gemeenteleden kunnen samenkomen in de erediensten.

We mogen ons toevertrouwen aan onze God en Vader, in de wetenschap dat Hij alle dingen in Zijn hand heeft. Ons gebed is dat deze tijd en situatie mag leiden tot inkeer en terugkeer, dienend tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

1. Relevante documenten

De meest recente versie van het gebruiksplan en het registratieformulier:

2. Kerkbezoek

Via diaken Oskamp kunt u zich nog steeds aanmelden. U ontvangt bericht wanneer u de kerkdienst kunt bijwonen. Besef dat aanmelden geen vrijblijvende zaak is: de gemeente wordt iedere zondag geroepen naar de eredienst te komen, de omstandigheden noodzaken ons helaas dit via een aanmeldsysteem te regelen.

Aanwijzingen bij kerkbezoek

Het College van Kerkrentmeesters heeft in een gebruiksplan de gang van zaken bij kerkbezoek beschreven, dit gebruiksplan is te vinden op de website (bovenaan dit bericht). Onderstaand vindt u de belangrijkste zaken en aanwijzingen opgesomd.

Bij de uitnodigingen voor het bijwonen van een kerkdienst wordt vanaf heden een registratieformulier met gezondheidscheck gevoegd. Deze dient bij binnenkomst in de kerk ingeleverd te worden. Voor hen die niet beschikken over een printer en/of die zich telefonisch hebben aangemeld, ligt in de hal een formulier dat ter plaatse moet worden ingevuld. Als u één van de onderdelen van de gezondheidscheck moet aankruisen (m.b.t. gezondheidsklachten en dergelijke), moeten we u helaas vragen de dienst thuis mee te luisteren.

De komende tijd gebruiken we alleen de hoofdingang onder de toren. Als u aan de westzijde in de kerk of op de galerij plaats wilt nemen, vragen we u door de hoofdingang (onder de toren) naar binnen te komen. Wilt u aan de oostzijde in de kerk zitten, ga dan door het portaal aan de oostzijde naar binnen. Neem alles wat u bij u heeft, zoals jassen e.d. mee de kerkruimte in. Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de, in de ingangsportalen aanwezige, ontsmettingszuilen met elleboogbediening.

In de kerk wordt u door een coördinator een plaats aangewezen (voorzien van een sticker). Hij zal na de dienst ook het sein geven wanneer u de bank kunt verlaten, naar de dichtstbijzijnde uitgang. Gezinnen mogen bij elkaar zitten, waarbij de afstand tot de volgende, niet tot het gezin behorende, persoon minimaal anderhalve meter dient te zijn. Houdt zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk, maar ook in het Onderkomen en buiten, altijd minimaal een afstand van anderhalve meter tot gemeenteleden die niet tot uw gezin behoren.

Kinderoppas

Zij die gebruik maken van de kinderoppas vragen we van buitenaf het Onderkomen te betreden en vervolgens rechtdoor te lopen naar de zaal van het Onderkomen. Na het afgeven van de kinderen, vervolgt u de route door de keuken van het Onderkomen, via de trap binnendoor en het oostportaal naar de kerkzaal. U neemt dan ook plaats in de oostelijke helft van de kerk. Bij het uitgaan van de kerk wordt dezelfde route in omgekeerde volgorde genomen. De route is ook aangegeven op het prikbord in de hal van het Onderkomen.

3. Gemeentezang

Update 2 oktober 2020: vanwege de aangescherpte maatregelen zingen we niet meer met de gehele gemeente. Door de kerkenraad is een aantal mensen gevraagd hierin de gemeente te vertegenwoordigen. Zij zingen vanaf de voorste rijen. Als u niet bent benaderd om te zingen, willen we u vragen het kerkenraadsbesluit te respecteren en niet mee te zingen. 

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Op basis van de volgende overwegingen achten we het als kerkenraad (d.d. 14 juli 2020) verantwoord om

vanaf nu weer met de gehele gemeente te zingen in de erediensten:

 • Het aantal besmettingen in Nederland is laag. Zeker als u de gezondheidscheck vooraf serieus neemt en niet naar de kerk komt als u gezondheidsklachten hebt, is de kans klein dat een besmet persoon in de dienst aanwezig is;
 • – De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ en daarmee de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan dat zingen in de kerk onder voorwaarden nu weer kan, zij onderkennen en benoemen de beperkte risico’s daarvan;
 • – We hebben een mooie grote en monumentale kerk met een mechanisch ventilatiesysteem. De eigenschappen van de kerk zijn gecheckt en het blijkt dat de genoemde voorwaarden om te zingen bij ons aanwezig zijn (het licht staat op groen);
 • – We hebben in voorgaande vergaderingen steeds gesteld dat we de richtlijnen willen volgen, deze bieden nu ruimte. Er is voorlopig geen uitzicht op verdere versoepelingen of veranderingen;
 • – Wij én de gemeente willen graag zingen. Het zingen met een groepje zangers gaat prima, en klinkt goed. Toch is gemeentezang iets wat hoort bij de gehele gemeente, zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, waarin de gehele gemeente betrokken is/wordt.

Voor het zingen in het Onderkomen, de consistorie of Onder de Wiek zien we nog geen ruimte omdat deze ruimtes kleiner zijn en minder goed geventileerd. Dit geldt overigens niet voor kinderen (< 18 jaar) omdat de overheid daarover al eerder positief adviseerde: op zondagsschool, catechisaties en jeugdverenigingen kan dus al wel gezongen worden als zo veel mogelijk wordt geventileerd.

Punt van aandacht blijft het inzetten van elke regel bij het zingen. De praktijk bij een volle kerk was dat de gemeente de nieuwe regel pas inzette als het orgel al bijna bij de volgende noot was. We vragen u goed te luisteren naar het orgel en op het moment dat de nieuwe regel ingezet wordt, ook direct mee te zingen. Op die manier moet het zingen goed en gelijkmatig verlopen.

4. Kerkenraadsbesluiten rondom de eredienst

De afgelopen tijd hebben we regelmatig besluiten moeten nemen die de aanwezigheid van gemeenteleden en de gang van zaken in de eredienst beperken. Het waren besluiten die we namen met pijn in het hart, maar ook in het besef dat we een verantwoordelijkheid hebben richting gemeente en buitenwereld. Daarbij gaat het om serieuze gezondheidsrisico’s en beeldvorming naar de buitenwereld. We zijn blij dat u als gemeente daarin steeds de besluiten van de kerkenraad hebt gerespecteerd en de beperkingen en voorschriften in acht hebt genomen. Ook u deed dit met pijn in het hart.

De kans bestaat dat we nog een keer ‘terug’ moeten (i.v.m. een mogelijke opleving van het virus). We vertrouwen er op dat u ook dan het besluit van de kerkenraad weer zult respecteren.

5. Bijeenkomsten anders dan erediensten

Voor kerkelijke bijeenkomsten binnen geldt een maximum van 30 personen. De PKN adviseert om bijeenkomsten zo veel mogelijk uit te stellen of digitaal te houden. Als kerkenraad zien we het belang van het gemeenteleven waarin we met elkaar Gods Woord kunnen openen en elkaar bemoedigen. De ruimte die we als kerkelijke gemeente krijgen, willen we dus graag gebruiken met inachtneming van de mogelijke maatregelen om de risico’s te beperken. We geven de verenigingen mee dat ze zelf een afweging moeten maken, maar dat het maximum van 30 personen leidend is. Overigens geldt voor bijeenkomsten met jongeren (18-) dat er geen extra beperkingen zijn, catechisaties en jeugdverenigingen kunnen dus sowieso door. Voor andere verenigingen, en 18+/belijdeniscatechisatie geldt de regel: max. 30 personen.

6. Overig uit eerdere berichten:

 • – Uw giften kunt u digitaal overmaken nu een fysieke collecte niet mogelijk is. Zie ook de website. Rekeningnummers:
  • Diaconie: NL13 RABO 0373 7434 40;
  • Kerkrentmeesters NL21 RABO 0361703171;
 • – Mensen in onze gemeente die geen internet hebben, kunnen contact opnemen met diaken J.den Ouden (tel.: 682318) voor een kerkradiokastje;

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

J. Oosterwijk, scriba